Allmänna råd SPSM

2014 var jag redaktör för materialet Elever med punktskrift som läsmedium. Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer, som utvecklades på Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter syn.

I regleringsbrevet 2014 fick Specialpedagogiska skolmyndigheten i uppdrag att utarbeta ett stödmaterial för huvudmän och skolor med målet att elever med blindhet, som använder punktskrift som läsmedium, ska höja sina kunskapsresultat. Elevgruppen är liten och kompetensen om taktil läsning och pedagogiska konsekvenser av blindhet är generellt låg i kommuner och skolor.

Detta innebär att eleverna riskerar att inte få det stöd som de har rätt till och att därmed få försämrade möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Stödmaterialet har utformats som allmänna råd och ger vägledning kring lagar, regler och arbetssätt. De allmänna råden är rekommendationer till skolhuvudmän och rektorer för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola och ska följas om inte skolan uppfyller kraven i bestämmelserna på annat sätt.