Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Lärarhandledning

Lärarhandledningen är en del av ett kartläggningsmaterial som heter Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Det ska hjälpa lärare att upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. Det kan också användas för att kartlägga hur långt elever har kommit i sin läsutveckling på sitt modersmål. Materialet har ursprungligen utvecklats av Liv Bøyesen vid Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i Norge.

År 2013 fick Specialpedagogiska skolmyndigheten rätten att göra en svensk översättning. Den har kompletterats med en nyskriven inledning som bidrar med svenska referenser och jämförelser mellan svenska och norska förhållanden. Jag var redaktör för denna svenska inledning som skrevs av rådgivarna Elisabeth Lindén och Gunilla Salo med Trinidad Rivera som projektledare.