Kunskapssammanställning psykisk hälsa

År 2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag inför en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget skulle utföras i samverkan med 23 andra myndigheter varav Specialpedagogiska skolmyndigheten var en.

Jag fick i uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten att skriva en kunskapssammanställning, som blev en del av deras underlag till regeringen. Det gjorde jag våren 2021. Syftet med sammanställningen var att ge en bild av kunskapsläget på området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning i Sverige. En del av resultaten gäller de elevgrupper som Specialpedagogiska skolmyndigheten har särskilda uppdrag kring i sina specialskolor och nationella resurscenter.