Förstudie Syn

2018-2019 var jag delprojektledare för en förstudie på SPSM:s läro­medelsavdelning. Förstudien utredde förutsättningarna för ett nytt klassrumsnära stödmaterial med fokus på elever med synnedsättning, blindhet eller dövblindhet. Förstudien ger förslag på avgränsning av innehåll i det nya materialet, hur det ska presenteras och kvalitetssäkras. Det ger kunskaper om (1) det stöd på synområdet som SPSM erbjuder på sin webbplats, i sin webbutik och i sitt kursutbud (2) hur elever och unga vuxna med synnedsättning och blindhet upplever stödet i skola (3) behov hos personal inom skolväsendet och hos kommunala rådgivare (4) behov hos SPSM:s rådgivare (5) andra svenska och utländska organisationers stöd på synområdet till förskolor och skolor och (6) forskningsläget på synområdet.