Utredning barnkultur Blekinge

Blekingemodellen garanterar att alla barn i Blekinge får se minst en föreställning med dans eller teater och en föreställning med musik per år. Utredningen av modellen gjordes på uppdrag av Region Blekinge. Uppgiften var att utvärdera Blekingemodellens möjlighet att erbjuda professionell kultur av hög kvalitet till elever under skoltid.

Utredningen omfattade även en beskrivning av hur modellen fungerar och hur olika aktörer upplevde den, samt en analys av modellens möjlighet att uppfylla kulturpolitiska mål utifrån aspekterna barn- och unga, tillgänglighet och konstnärlig kvalitet.

Utredningen gav förslag på hur modellen kan utvecklas i förhållande till de kulturpolitiska målen i region Blekinge. Arbetet utfördes under augusti till oktober 2013 i samarbete med konsultkollegan Lena Josefsson.